ทีมรักษาฟื้นฟู

ทีมนักกายภาพ และกิจกรรมบำบัด

ทีมผู้ดูแล ประจำศูนย์พักฟิ้นฟู