tDCS Program

การรักษาโดยการผสมผสานโปรแกรมกายภาพ ตั้งแต่ 1 โปรแกรมขึ้นไป เพื่อแก้อาการปวดเรื้อรัง ที่รักษายาก เช่น ออฟฟิตซินโดรมระยะเรื้อรังนาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *