โครงการบ้านอัจฉริยะ และโครงการอยู่อย่างฉลาด

โครงการบ้านอัจฉริยะ และโครงการอยู่อย่างฉลาด

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือ การให้ความสนใจในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของในสังคมผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่เมื่ออาศัยอยู่ในบ้าน สภาพแวดล้อม รวมถึงประเด็นด้านสังคมและเศรษฐกิจ สภาพความเป็นอยู่ภายในบ้านทั้งสภาพแวดล้อมและกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สำคัญ มีหลายโครงการที่กำลังดำเนินการปรับปรุงเพื่อผู้สูงอายุ เช่น โครงการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและบ้านสำหรับผู้สูงอายุ โครงการบ้านอัจฉริยะถูกพัฒนาเป็นบ้านตัวอย่างสำหรับให้ผู้สูงอายุอยู่อาศัยโดยมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในดียิ่งขึ้น

     อย่างไรก็ตาม โครงการเหล่านี้ช่วยเคลื่อนย้ายให้ผู้สูงอายุเข้าพักอาศัยในบ้านใหม่ที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุอย่างเป็นมิตร เหมาะกับผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการย้ายที่อยู่ไปยังสิ่งแวดล้อม ชุมชน หรือโครงการเคหะใหม่ โดยมีการค้นพบอย่างบทความและงานวิจัยเกี่ยวกับ “ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิม” หรือ “ความสามารถที่จะอยู่อาศัยในบ้านและสิ่งแวดล้อมที่ผู้สูงอายุเคยอยู่แต่แรก” อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น การดำเนินงานจึงต้องอาศัยทีมงานที่มีความสามารถหลากหลายเพื่อจะได้สร้างรูปแบบมาตรฐานสำหรับการประเมินและการปรับปรุงบ้าน และการออกแบบกิจกรรมเฉพาะภายในบ้านที่มีอยู่แล้วในแต่ละแห่ง

     จุดประสงค์ของบ้านอัจฉริยะ โครงการอยู่อย่างฉลาด มีเพื่อแสวงหาและพัฒนารูปแบบของการพัฒนาบ้านและกิจกรรมของแต่ละบุคคลที่ทีมงานในหลากหลายสาขาได้ทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกันทั้งนักกายภาพบำบัด สถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี และนักออกแบบ ที่ได้ทำการลงพื้นเพื่อร่วมมือกันพัฒนาและปรับปรุงบ้านแต่ละหลังและจัดทำกิจกรรมในบ้านแต่ละหลัง

     ทีมงานได้ทำการเยี่ยมบ้านของผู้สูงอายุทั้งหมด 15 หลังในเมืองเชียงใหม่ โดยแพทย์ได้ทำการประเมินความเจ็บป่วยด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในแต่ละบ้าน นักกายภาพบำบัด และผู้มีวิชาชีพด้านการบำบัดทำการประเมินกิจกรรม ในขณะที่สถาปนิก นักออกแบบ และผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีค้นหาวิธีการเพื่อปรับปรุงบ้านและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อโยงกันในแต่ละกรณี เราออกแบบและแนะนำกิจกรรม สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ และวิธีการปรับปรุงบ้านและเทคโนโลยีที่จำเป็นในแต่ละบ้าน