เกมส์กระบวนการคิดสำหรับผู้สูงอายุ

เกมส์กระบวนการคิดสำหรับผู้สูงอายุ

โรคสมองเสื่อมเป็นโรคที่พบเห็นโดยทั่วไปเมื่ออายุมากขึ้น การทำงานของกระบวนการคิดอย่างมากในผู้ป่วยที่มีอาการสมองเสื่อมนั้นสร้างผลกระทบต่อคนไข้ ครอบครัว และสังคมโดยรอบ โดยกระบวนการเสื่อมของสมองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์นั้น

 

     ปัจจุบันพบว่ายังไม่มียาสำหรับบำบัดและรักษาโรคดังกล่าวนี้ การป้องกันการเกิดโรคจึงเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการป้องกันและชะลอการลดภาวะการทำงานของสมองเสื่อมถอย ทั้งนี้มีหลักฐานว่าการกระตุ้นทางจิตใจ เช่น การอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี หรือการประกอบกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสมองผ่านความยืดหยุ่นของสมอง (ความสามารถของสมองในการปรับเปลี่ยนการเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทหลังจากได้รับประสบการณ์ต่างๆ) สามารถเพิ่มสมรรถภาพของสมองและป้องกันภาวะสมองเสื่อมอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของอายุ

     เกมส์ที่เกี่ยวกับกระบวนการคิด หรือเกมส์สมองเป็นวิธีการของการฝึกฝนกระบวนการคิดโดยใช้เกมส์ในการฝึกฝนหลากหลายรูปแบบ เพื่อป้องกันและชะลอภาวะการทำงานของสมองเสื่อมถอยตามอายุ และในกรณีของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โดยมีศูนย์ออกแบบงานสร้างสรรค์ (TCDC) สถาบัน Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI) ประเทศฝรั่งเศส คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์เวชศาตร์ผู้สูงอายุได้ร่วมมือกับนายแพทย์สุรัตน์ ตัณประเวช (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง) เพื่อพัฒนาโครงการ “เกมส์ความคิดเชิงออกแบบ” สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะการทำงานของสมองเสื่อมถอย

 

     โปรแกรมดังกล่าวประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของสมอง ภาวะสมองเสื่อม และจัดให้มีการเยี่ยมชมวิธีการบำบัดรักษาของเจ้าหน้าที่ในแต่หน่วยงาน โดยเกมส์ต้นแบบจะใช้วัสดุที่หาได้จากท้องถิ่น และผลลัพธ์จากการเล่นเกมส์ที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว ในโครงการนี้ได้สร้างเกมส์ที่มีลักษณะเฉพาะต่างกัน 4 เกมส์และได้จัดแสดงที่งาน Chiang Mai Design Week อีกด้วย