ภายใต้การดูแลและฟื้นฟูกับเรา
Chivacare Nursing & Rehab

การดูแลอยู่ภายใต้มาตรฐาน ดำเนินงานโดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และผู้ดูแลชำนาญการ

  • กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ และนันทนาการ
  • กายภาพบำบัดที่เหมาะสม โดยนักกายภาพเชี่ยวชาญ
  • กิจกรรมบำบัดฟืนฟูการทำงานสมอง และร่างกาย โดยนักกิจกรรมบำบัดเชี่ยวชาญ
  • ประเมินสมรรถภาพทางสมองและร่างกาย ของผู้เข้าพักอาศัยสม่ำเสมอ